STREFA WIEDZY

Separatory wody deszczowej na parking samochodowy

28/11/2023

Na naszym blogu temat separatorów powraca dosyć regularnie, ponieważ urządzenia te stają się z każdym rokiem coraz powszechniejsze i obowiązek ich instalacji dotyka kolejnych budowli i obszarów. W dzisiejszym artykule skupiamy się na kwestiach związanych z instalacją separatora na parkingu samochodowym.

Czym są separatory dla parkingów samochodowych

Separatory substancji ropopochodnych to urządzenia instalacji sanitarnych, których zadaniem jest oczyszczanie wód deszczowych odprowadzanych m.in. z parkingów, czy dróg. Separatory oczyszczają również ścieki technologiczne, które pochodzą np. z myjni samochodowych, warsztatów, a także innego rodzaju miejsc składowania pojazdów.

Działanie separatora substancji ropopochodnych na parkingu samochodowym

Ścieki, przemieszczając się przez separator, są mechanicznie separowane osadzając wewnątrz oleiste zanieczyszczenia. W celu przyspieszenia procesu separacji, zastosowano pakiet koalescencyjny umieszczony wewnątrz separatora. Oczyszczone ścieki z separatora substancji ropopochodnych spełniają wszystkie wymagania dotyczące ścieków procesowych i mogą być bezpośrednio odprowadzane do kanalizacji ogólnospławnej. W separatorze substancji ropopochodnych zanieczyszczona woda jest poddana procesowi oczyszczania z substancji ropopochodnych oraz stałych zanieczyszczeń, takich jak piasek, ziemia, żwir itp.

Etapy oczyszczania wody deszczowej w separatorze

 • Etap I
  Pierwszy etap oczyszczania ścieków polega na oddzieleniu zanieczyszczeń stałych za pomocą osadnika, zwłaszcza piaskownika, w procesie grawitacyjnej sedymentacji.
 • Etap II
  W drugim etapie ścieki przemieszczają się do komory separacyjnej, gdzie za pomocą specjalnych filtrów dochodzi do separacji, a następnie gromadzenia cząsteczek ropopochodnych. W tej fazie zanieczyszczona woda przechodzi przez specjalny filtr koalescencyjny, który ułatwia wypłynięcie substancji ropopochodnych na powierzchnię, gdzie oddzielone cząstki formują większe skupiska.
 • Etap III
  W trzecim etapie, czyli ostatniej fazie oczyszczania, ścieki opuszczają urządzenie przez odpływ do kanalizacji lub rowu melioracyjnego. Odpływ jest wyposażony w automatyczne zamknięcie pływakowe, zamykające zbiornik w przypadku przepłynięcia substancjami ropopochodnymi.

Warto dodać, że na popularności zyskuje dodatkowa instalacja by-pass, która szczególnie zalecana jest dla obszarów o dużym spływie wody, zapewniająca efektywne działanie separatora podczas intensywnych opadów deszczu. W przypadku zwiększonego przepływu wody nadmiarowa “deszczówka” może być kierowana na obejście burzowe dzięki czemu nie zakłóca prawidłowego funkcjonowania separatora.

Wybór separatora na parking samochodowy – normy i przepisy

Obecnie obowiązująca norma PN-EN 858:2005 dzieli separatory na dwie grupy:

– Klasa I – separatory koalescencyjne, dla których stężenie ropopochodnych na odpływie musi być poniżej 5 mg/l

– Klasa II – separatory grawitacyjne, dla których stężenie ropopochodnych na odpływie musi kształtować się poniżej 100 mg/l

Dobór właściwego separatora na parking samochodowy

Wybór urządzenia sprowadza się do ustalenia optymalnej wielkości komory separatora oraz jego wydajności – przepływu. Wartość ta determinuje maksymalny przepływ ścieków deszczowych na obszarze parkingowym, dla którego zostanie zachowana założona redukcja stężeń substancji ropopochodnych na odpływie z separatora (czyli wspomniana norma PN-EN 858:2005).

 

W jaki sposób wyliczyć parametry separatora na parkingu?

► Ogólna formuła doboru separatorów wg PN-EN 858:

NS=(Qr + fx ∙ Qs) ∙ fd

gdzie:
NS – wielkość przepływu
Qr – nominalny przepływ ścieków deszczowych w l/s
Qs – maksymalny przepływ ścieków procesowych w l/s
Fd – współczynnik gęstości (zazwyczaj przyjmujemy wartość 1)
fx – współczynnik utrudnienia separacji (zazwyczaj przyjmujemy wartość 1)

► Obliczanie objętości ścieków procesowych

QS=QS1 + QS2 + QS3 +…

gdzie:
QS1 – ścieki z punktów czerpanych (tabela 1.) 
QS2 – ścieki z myjni samochodowych i/lub samoobsługowych stanowisk myjących
QS3 – ścieki z wysokociśnieniowych myjek i agregatów czyszczących

► Objętość produkowanych ścieków z punktów czerpanych w zależności od średnicy zaworu

Średnica

nominalna

Ilość punktów czerpalnych
Wydatek Qr w l/s
1 zawór 2 zawory 3 zawory 4 zawory 7 zaworów
DN 15 R 1/2“ 0,5 1,00 1,50 2,00 3,00
DN 20 R 3/4“ 1,00 2,00 3,00 4,00 6,00
DN 25 R 1/0“ 1,70 3,50 5,00 7,00 10,00

Qs2 I Qs3 – Myjnie samochodowe- dla każdej myjni należy przyjmować 3l/s, zaś na każde następne stanowisko 1l/s ścieków.

► Obliczanie przepływu dla ścieków deszczowych

Qr=(FZ ∙ Ws) ∙ q ∙ a

Qr – przepływ ścieków deszczowych w l/s
Fz – powierzchnia zlewni
Ws – współczynnik spływu powierzchniowego dobierany wg. tab.2
q – natężenie opadów deszczu l/s/ha (zazwyczaj 150l/s/ha z wyjątkiem terenów górzystych)
a – współczynnik opóźnienia (najczęściej przyjmuje się wartość 1)

Montaż separatorów dla parkingów samochodowych

Podczas selekcji optymalnej lokalizacji separatora, konieczne jest uwzględnienie warunków wodno-gruntowych. Właściwe zrozumienie tych warunków i ich analiza jest istotna, ponieważ może zapobiec ryzyku wyparcia zbiornika przez wody gruntowe (w przypadku separatorów wykonanych z tworzywa). Lokalizacja separatora powinna być możliwie najbliższa źródłu powstawania zanieczyszczeń i jednocześnie musi być dostępna dla obsługi. Trzeba pamiętać, że do separatora musi podjechać pojazd asenizacyjny.

Separatory należy instalować na poziomie, który umożliwia podłączenie rur doprowadzających i odprowadzających, zapewniając swobodny przepływ grawitacyjny. Urządzenie nie powinno być umieszczane głębiej, niż to konieczne, a w przypadku potrzeby głębszego posadowienia, należy zastosować nadbudowy. Poziom wód gruntowych musi być niższy niż wylot z separatora. Separatory można również zainstalować w obszarach o wysokim poziomie wód gruntowych, co wymaga wykonania odpowiednich fundamentów, zakotwiczenia separatora i obsypania zbiornika piaskiem stabilizowanym (50 kg cementu na 1 m3 piasku). Gotowe separatory dostarczane są na plac budowy w formie kompletnych urządzeń gotowych do montażu. Proces instalacji zbiorników obejmuje:

 • umieszczenie separatora w wykopie,
 • podłączenie króćców separatora z przewodami kanalizacji deszczowej lub technologicznej,
 • dokładne obsypanie separatora stabilizującym piaskiem lub cementem.

Lokalizacja separatora i dostęp do urządzenia

Mówiąc o przygotowaniu miejsca pod separator substancji ropopochodnych należy zaznaczyć to jak ważne jest odpowiednie przygotowanie wykopu. Kluczowe jest  zapewnienie odpowiedniej głębokość nadkładu i warstw zgodnie z rodzajem nawierzchni oraz przewidywanym obciążeniem. Fundamenty (podbudowy) asfaltowe i betonowe powinny wystawać co najmniej 300 mm poziomo za urządzenie we wszystkich kierunkach. Należy wykonać fundament o grubości co najmniej 200 mm z mieszanki betonowej półsuchej. Po częściowym stwardnieniu betonu fundamentu, zwykle po jednym dniu, zbiornik powinien być wyrównany przez zalanie go około 0,5 m wody. Następnie przeprowadza się zasyp przestrzeni wokół zbiornika za pomocą zagęszczonego gruntu. Zasyp powinien być pozbawiony materiału organicznego, dużych kamieni, cegieł lub ostrych przedmiotów. Zasypywanie przeprowadza się warstwami, aby uniknąć pustych przestrzeni pod i wokół boków zbiornika, zapobiegając miejscowym koncentracjom naprężeń.

Stopniowe napełnianie zbiornika wodą do poziomu powyżej zasypu pozwala na ustabilizowanie naprężeń w zbiorniku. Następnie zbiornik powinien być zabezpieczony płytą odciążającą od góry, a dobrane włazy żeliwne o odpowiedniej wytrzymałości powinny zostać zamontowane. Ramy pokryw należy umocować w płycie betonowej, opartej na brzegach wykopu.

Konserwacja separatorów

Ze względu na zaklasyfikowanie substancji ropopochodnych jako substancji niebezpiecznych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska, Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Leśnictwa z dnia 24 grudnia 1997 r. (Dz. U. nr 162, poz. 1135), konserwacja oraz serwisowanie separatorów powinny być przeprowadzane przez wykwalifikowane firmy. Konserwacja separatorów ropopochodnych obejmuje regularne opróżnianie zgromadzonych w urządzeniu odpadów oraz czyszczenie wnętrza separatora. Częstotliwość czyszczenia zależy od tempa gromadzenia się odpadów (nie rzadziej niż raz w roku). Proces oczyszczania powinien być przeprowadzony, gdy osady w zbiorniku osiągną połowę jego objętości lub 4/5 maksymalnej pojemności zatrzymania olejów.

Szukasz kogoś kto doradzi jaki separator wybrać? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Na rynku dostępny jest obecnie szeroki wybór różnych separatorów substancji ropopochodnych, których komora wykonana jest z tworzywa sztucznego bądź z betonu.Warto skonsultować się z naszymi specjalistami, którzy przedstawią szeroką gamę dostępnych separatorów oraz pomogą właściwie dopasować separator do konkretnych potrzeb danej inwestycji. Niewłaściwie dobrany separator o zbyt małym dopuszczalnym przepływie to nie tylko ryzyko uszkodzenia urządzenia, ale również możliwość nałożenia kary ze strony uprawnionych organów za wpuszczanie zanieczyszczonej wody do sieci kanalizacyjnej bądź burzowej. Zbyt duży separator to natomiast nadmierny wydatek i konieczność poniesienia zwiększonych kosztów montażu. Dlatego tak ważne jest, aby wybór separatora był świadomy i oparty na prawidłowych kalkulacjach.

Zapraszamy do kontaktu!

więcej aktualności

Wiercenie i kucie w kręgach betonowych – na zamówienie w Poznaniu

Wiercenie i kucie w kręgach betonowych – na zamówienie w Poznaniu

Jeżeli poszukują Państwo dostawcy kręgów betonowych dopasowanych do danego projektu – wg zdefinowanej specyfikacji, wymiarów, charakterystyki, klasy betonu bądź też o mniejszych czy większych wywierconych otworach w wyznaczonych przez zamawiającemu miejscach zachęcamy do bezpośredniego kontaktu.

więcej aktualności

Wiercenie i kucie w kręgach betonowych – na zamówienie w Poznaniu

Wiercenie i kucie w kręgach betonowych – na zamówienie w Poznaniu

Jeżeli poszukują Państwo dostawcy kręgów betonowych dopasowanych do danego projektu – wg zdefinowanej specyfikacji, wymiarów, charakterystyki, klasy betonu bądź też o mniejszych czy większych wywierconych otworach w wyznaczonych przez zamawiającemu miejscach zachęcamy do bezpośredniego kontaktu.

ul. Obornicka 350A, 60-689 Poznań

}

Pon - Pt w godz. 7:00 - 15:30

GRUPA PRZYBYSZEWSCY Sp. z o.o.

KRS: 0000829890 | NIP: 9721306774

PKO BP S.A. 69 1020 4027 0000 1602 1748 1592

+48 61 825 35 25

+48 661 22 33 20

biuro@przybyszewscy.com.pl

5,0 21 reviews

oferta

► Studnie betonowe

► Studnie PVC

► SZAMBA I ZBIORNIKI

► Prefabrykaty betonowe

► Infrastruktura drogowa

► Prefabrykaty

► Rury

► System drenarski

► Separatory

► ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE

► Akcesoria

► Wiercenie w betonie

Oceń na w Google

Polityka prywatności

Sprawdź również:

napisz do nas

Copyright © 2023 POZBET Poznań | All rights reserved.